ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2562

               ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ได้คะแนนร้อยละ  91.43

                      ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภาได้คะแนนร้อยละ  96.44

 
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ได้คะแนนร้อยละ 68.84

 
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ได้คะแนนร้อยละ 76.67
 
 
ด้านที่ 5 ธรรมาบาล ได้คะแนนร้อยละ 86.15 
 
 
รวม 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 82.09  
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน