ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนคสล. สายพงมือซู – ฮูหยงบาโร๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ
  รายละเอียด :

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 

2 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนคสล. สายพงมือซู – ฮูหยงบาโร๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕62    ในวงเงิน 450,000.-บาท  นั้น                      

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน