ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายตะโล๊ะดือเล – บือยอง หมู่ที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือเล) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  2 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายตะโล๊ะดือเล–บือยอง หมู่ที่3 บ้านพงจือนือเร๊ะ(ชุมชนตะโล๊ะดือเล) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา      ประจำปีงบประมาณ ๒๕63  ในวงเงิน 1,400,000.-บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) นั้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 338 คน