ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น ม.๔ บ้านพอแม็ง (ชุมชนสาตอ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
  รายละเอียด :

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่  2 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2563  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น ม.4 บ้านพอแม็ง (ชุมชนสาตอ)ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕63    ในวงเงิน 800,000.-บาท  (แปดแสนบาทถ้วน) นั้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 321 คน