ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา อบต.กายูบอเกาะ ครั้งแรก/2552
  รายละเอียด : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 1 ข้อ 6 และมาตรา 53 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้นายอำเภอต้องดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้เปิดประชุมสภาครั้งแรกเรียบร้อยแล้วในวันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ รายงานการประชุมครั้งแรกปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. นายอัมรินทร์ ยะมะลี ได้รับเลือกเป็นประธานสภา อบต.กายูบอเกาะ 2. นายอับดุลเลาะ กาเจร์ ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา อบต.กายูบอเกาะ 3. นางณัฐวดี สิงห์ลอ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา อบต.กายูบอเกาะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 706 คน