ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2552 สมันวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กายูบอเกาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวาระเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (2553-2555) การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปี 2552 การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 และระเบียบวาระอื่นๆ ในวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โปร่งใส ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 632 คน