ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2552 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กายูบอเกาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวาระเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 (แปรญัตติ)และระเบียบวาระอื่นๆ ในวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.30 น. ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โปร่งใส ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 642 คน