ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การพัฒนาความรู้ภายในส่วนราชการของ อบต.กายูบอเกาะ 2554
  รายละเอียด : ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีศักยภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ นั้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ขอนำเสนอสรุปสาระสำคัญของหนังสือเรื่อง “Think Smart Act Smart คิดให้ล้ำ ทำให้สำเร็จ”ตามบันทึกข้อความของ ก.พ.ร.สถ. ที่ มท.๐๘๑๒/ ว ๖๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับทราบและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 522 คน