ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี ๒๕๕๓ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       กายูบอเกาะ  สมัยสามัญ  สมัยที่    ครั้งที่ ๑  ในวาระเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่างๆ ในพื้นที่ตำบลกายูบอเกาะ  และระเบียบวาระอื่นๆ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ  

 

                   เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา โปร่งใส ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

 

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                    ประกาศ  ณ. วันที่  ๑๒  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 559 คน