ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายเชื่อม คสล.ซอยข้างบ้านบือราเฮง หมู่ 5)
  รายละเอียด :

       ตามที่ อบต.กายูบอเกาะ ได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเชื่อมต่อ คสล.ซอยข้างบ้านนายบือราเฮง  สูละ บ้านบาลาสมีแล(ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.5 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร และลูกรังไหล่ทางสองข้างผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 80 ลบ.เมตร วางท่อระบายนำ คสล.ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 30 ท่อน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 20/2554 ลงวันที่ 26  กันยายน 2554  เริ่มสัญญาจ้างเมื่อ 26  กันยายน  -24  ธันวาคม 2554 โดยได้ว่าจ้าง หจก.ยะลาอำหมัดก่อสร้าง ดำเนินการ

       บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 11  ตุลาคม  2554 จึงแจ้งให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจ ร่วมทำการตรวจงานจ้างตามโครงการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ 13  ตุลาคม 2554 วลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ. สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

        จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมการตรวจงานจ้าง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 610 คน