ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ปี 2552
  รายละเอียด :

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘  ตามนัยมาตรา  ๗๗  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไปแล้ว  นั้น

                   เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ  ทั้งนี้  การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่า  เป็นการกระทำผิดทางวินัย

                   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ  จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง  และให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ แทน  เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

              ประกาศ    วันที่    เดือน มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๒

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 424 คน