ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2555 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
  รายละเอียด :

           อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540   ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542

             ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ให้ประชาชนตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2555  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 ในวาระเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 โครงการ และระเบียบวาระอื่นๆ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

                       ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                ประกาศ  ณ. วันที่   10 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 466 คน