ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด :

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540   ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542

                    ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ให้ประชาชนตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2556  สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่ 1  ในวาระเกี่ยวกับการพิจารณาการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2556 และระเบียบวาระอื่นๆ เมื่อวันพฤหัสบดี         ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์  2556 และระเบียบวาระอื่นๆ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


https://fulafia.edu.ng/contact/-/slot-online/
http://www.dasuten.utn.edu.ar/misc/farbtastic/-/slot-online/
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 397 คน