ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556
  รายละเอียด :

        องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติเรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕6 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ นั้น

               บัดนี้  ร่างข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  2555  นายอำเภอได้                    เห็นชอบลงนาม  เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม  2556  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามความ       ในมาตรา  71  วรรค  4  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ.  2552  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  2556   (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 1283 คน