ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คูมือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น
  รายละเอียด :

คู่มือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น

เนื่องจากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.กายูบอเกาะ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 กันยายน 2556 และจะมีการเลือกตั้งใหม่ ประมาณเดือนตุลาคม 2556 จึงขอประชาสัมพันธ์์และรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น  

กระบวนการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักการสำคัญ คือ การกระจายอำนาจให้ราษฎรมีอำนาจในการปกครองตนเองด้วยการเลือกผู้บริหารและสมาชิกสภาเข้าไปตัดสินใจบริหารแทนตน ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในตัวเองทั้งในการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติ มีอำนาจอิสระตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ การปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็น 5 รูปแบบ ด้วยกันคือ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล (แบ่งเป็น 3 ระดับคือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

 ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น
 ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี
 ด้านสาธารณูปโภค
 ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ด้านการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

 ผู้แทนระดับท้องถิ่น
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
มีหน้าที่ออกกฎหมายท้องถิ่น และตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่น ได้แก่
1. ส.อบต.
2. ส.ท.
3. ส.จ.
4. สมาชิกสภาเมืองพัทยา
5. ส.ก.
มีหน้าที่ในการควบคุมและบริหารกิจการของท้องถิ่น ได้แก่
1. นายก อบต.
2. นายกเทศมนตรี
3. นายก อบจ.
4. นายกเมืองพัทยา
5. ผู้ว่าราชการ กทม.
  เมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้ง
กรณี ต้องเลือกตั้งภายใน
สภาท้องถิ่นครบวาระ 45 วัน
สภาท้องถิ่นถูกยุบ 60 วัน
กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 60 วัน
สมาชิกสภาท้องถิ่นตาย ลาออก หรือพ้นสมาชิกภาพตาม พ.ร.บ. ต้องเลือกตั้ง 60 วัน 
(เว้นแต่อายุสภาเหลือไม่ถึง 180 วัน)


  คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง    
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)    
 คุณสมบัติของสมาชิกสภา อบจ.    
 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
   
 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
   
 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
   
 คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด  
   
 คุณสมบัติของนายก อบจ.    
 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
   
 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
   
 คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนด คือ
   
 มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
   
 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
   
เทศบาล    
 คุณสมบัติของสมาชิกสภาเทศบาล    
 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
   
   มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
   
 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับเทศบาลนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
   
 คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยเทศบาลกำหนด
   
 คุณสมบัติของนายกเทศมนตรี    
 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
   
 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับเทศบาลนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
   
 คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยเทศบาลกำหนด คือ
   
  มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
   
  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
   
 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)    
  คุณสมบัติผู้มัครสมาชิกสภา อบต.    
   มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
   
  มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
   
  คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด คือ
   
  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
   
  คุณสมบัติผู้สมัครนายก อบต.    
 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
   
 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์การ    บริหารส่วนตำบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง 
   
 คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด คือ
   
 มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
   
 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
   
     
  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    
 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
   
 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันที่ 1 ม.ค.ของปีที่มีการเลือกตั้ง
   
 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
   
ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่ง ไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน  ทำให้บุคคลมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี    
     
  ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง    
 วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
   
 เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
   
 ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
   
 อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
   
     
 การเตรียมความพร้อมก่อนใช้เลือกตั้ง    
 ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
   
- 20 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อ   ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เขตชุมชน หรือที่เลือกตั้ง
   
15 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง จากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
   
10 วันก่อนวันเลือกตั้ง หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเอง หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
   
     
 หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง    
  บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ
   
 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำนาญ
   
 บัตรประจำตัวหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น
   
- ใบขับขี่
   
- หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
   
     
 ขั้นตอนการลงคะแนน    
1. ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง
   
2. ยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
   
3. รับบัตรเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
   
4. เข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาท x ลงในช่องทำเครื่องหมายบัตรเลือกตั้ง หากไม่ต้องการเลือกใครให้ทำเครื่องหมายกากบาท x ในช่องไม่ลงคะแนน
   
5. เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย และหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง
   
     
 เหตุที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้    
 มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
   
 เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้
   
 เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
   
 มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กม.
   
 มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต.กำหนด เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
   
     
 การแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง    
7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ขอรับแบบ ส.ถ. /.ผ.ถ. 31 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิไม่ได้ และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น    
 ด้วยตนเอง หรือ
   
 มอบหมายผู้อื่น หรือ
   
 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
   
     
 การเสียสิทธิทางการเมือง    
1.    สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
   
2.    สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
   
3.    สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
   
4.    สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
   
5.    สิทธิเข้าชื่อร้องเรียนขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
   
6.    สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
   
การเสียสิทธิ 6 ประการจะได้กลับคืนมา เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. 
            สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งต่อไป 
 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 732 คน