ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ (จ้างเหมาขุดเจาะบาดาล) ณ บ้านตอแล (ชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ) หมูที่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1
  รายละเอียด :

โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ  (จ้างเหมาขุดเจาะบาดาล)  ณ บ้านตอแล (ชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ)     หมูที่  2   ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา    จ้างเหมางานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชนิด Articial Graver  Pack  (กรวดกรุรอบบ่อ) ในชั้นหินแข็ง (ชั้นหินทรายชุดลำปาง,ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนเศษหิน เชิงเขา หรือชั้นหินแกรนิต) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า 45 เมตร หรือ มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. (กำหนดให้ทดสอบปริมาณน้ำบาดาลจากบ่อที่เจาะด้วย ติดตั้งเครื่องสูบบาดาล แบบจมน้ำ   (Submersible Pump)     ขนาดที่สามารถสูบน้ำได้     ปริมาณไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม.(ขนาดตั้งแต่ 1 แรงม้าขึ้นไป โดยปรับขนาดให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ได้) พร้อมตู้ควบคุมการทำงาน จำนวน 1 ชุด   และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 329 คน