คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  รายละเอียด :

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.. ๒๕๕๘           ตามมาตรา ๗ ได้กำหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนโดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดระยะของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ   ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและทราบขั้นตอนการติดต่อราชการได้อย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ต่อไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 346 คน