ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงคูส่งน้ำ คสล. ชุมชนตอบือแก ณ บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

ตามที่  อบต.กายูบอเกาะ  ได้ดาเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงคูส่งน้ำ คสล. ชุมชนตอบือแก ณ บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล.กว้าง 5.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ก่อสร้างคูส่งน้ำ  คสล. รูปตัว U กว้าง  5.00 เมตร  สูง 1.50 เมตร  ยาวรวม 10  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   ในวงเงิน 148,000.-บาท   ตามสัญญาจ้างเลขที่  35/2558  ลงวันที่  27  เมษายน  2558  เริ่มสัญญาจ้างวันที่  28  เมษายน  2558  สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่  25  สิงหาคม  2558     โดยได้ว่าจ้าง หจก.กาดือแปวัสดุ  ดำเนินการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 278 คน