ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม สาธารณะ ภายในชุมชนสาตอ หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ ภายในชุมชนสาตอ   หมู่ที่  4   ตำบลกายูบอเกาะ   อำเภอรามัน   จังหวัดยะลา     ก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วมสาธารณะ ขนาด 6.00 x 2.00 เมตร  สูง 2.50 เมตร  ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการก่อสร้าง  จำนวน  1  หลัง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 354 คน