ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ณ หมูที่ 4 บ้านพอแม็ง (ชุมชนปอเนาะ-ตะโล๊ะปาว) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน     หมูที่ 4  บ้านพอแม็ง (ชุมชนปอเนาะ-ตะโล๊ะปาว)  ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

                                     1) จ้างเหมางานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  ชนิด Articial Graver Pack (กรวดกรุรอบบ่อ) ในชั้นหินแข็ง  (ชั้นหินทรายชุดลำปาง, ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนเศษหิน เชิงเขา  หรือชั้นหินแกรนิต)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว)  ความลึกไม่น้อยกว่า 45 เมตร  หรือ มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. (ถือเอาปริมาณน้ำเป็นเกณฑ์หลัก โดยต้องมีการทดสอบปริมาณน้ำด้วย)

                                  2)  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล  แบบจมน้ำ  (Submersible Pump) ขนาดที่สามารถสูบน้ำได้ ปริมาณไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. (ขนาดตั้งแต่ 1 แรงม้าขึ้นไป โดยปรับขนาดให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ได้)   พร้อมตู้ควบคุมการทำงาน  จำนวน  1  ชุด   3)  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 344 คน