ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
12 ก.ย. 2562
2 ขอประชาสัมพันธ์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 ก.ค. 2562
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ในรอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 มิ.ย. 2562
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 ในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 พ.ค. 2562
5 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
21 พ.ค. 2562
6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
8
17 พ.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
13 พ.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14
03 พ.ค. 2562
9 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนตุลาคม ถึงมีนาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 เม.ย. 2562
10 รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39