ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายงานการประชุม คณะทำงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ และคณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
11 ม.ค. 2562
92 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
28 ธ.ค. 2561
93 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
12 ธ.ค. 2561
94 ประชาสัมพันธ์มาตรการลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
306
11 ธ.ค. 2561
95 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
231
30 พ.ย. 2561
96 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
12 พ.ย. 2561
97 ประกาศการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพักกลางวัน) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
31 ต.ค. 2561
98 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
25 ต.ค. 2561
99 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
245
24 ต.ค. 2561
100 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนเมษายน ถึงกันยายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
11 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48