ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
281
17 ต.ค. 2560
132 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือนตุลาคม ถึงกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
250
11 ต.ค. 2560
133 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือนตุลาคม ถึงกันยายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
259
11 ต.ค. 2560
134 รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
09 ต.ค. 2560
135 ขอประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
01 ต.ค. 2560
136 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
29 ก.ย. 2560
137 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
306
23 พ.ค. 2560
138 ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
404
17 ก.พ. 2560
139 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
407
17 ก.พ. 2560
140 การประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
459
17 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48