ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
313
07 ก.ย. 2561
132 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี ๒๕๖๑
280
10 ส.ค. 2561
133 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาลาสมีแล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
322
02 ส.ค. 2561
134 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว(เพิ่มเติม) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
01 ส.ค. 2561
135 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติมแผนฯฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
16 ก.ค. 2561
136 ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
359
06 ก.ค. 2561
137 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
301
30 มิ.ย. 2561
138 รายงานแบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
269
22 พ.ค. 2561
139 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 120 วัน (ชนิดกล่อง) สำหรับโรงเรียนบ้านบือยอง ,โรงเรียนบ้านพอแม็ง ภาคเรียน 1/ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
21 พ.ค. 2561
140 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
307
02 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50