ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
14 พ.ย. 2559
142 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
28 ต.ค. 2559
143 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
241
28 ต.ค. 2559
144 ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
06 ต.ค. 2559
145 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
03 ต.ค. 2559
146 ขอประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
03 ต.ค. 2559
147 ประชาสัมพันธ์การประหยัดไฟฟ้า"เริ่มต้นที่บ้านของเรา" ดาวน์โหลดเอกสาร
270
03 ต.ค. 2559
148 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
349
09 ก.ย. 2559
149 กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชน
375
09 เม.ย. 2559
150 ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
18 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48