ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
353
30 ต.ค. 2557
182 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ผด.5 อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
16 ต.ค. 2557
183 ประชาสัมพันธ์คู๋มือการสร้างกลไกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
329
10 ต.ค. 2557
184 รายงานผล แบบผด.3 ประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ดาวน์โหลดเอกสาร
265
09 ต.ค. 2557
185 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
01 ต.ค. 2557
186 ประกาศการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ด. 6) ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
01 ต.ค. 2557
187 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติ่มฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
05 ก.ย. 2557
188 ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ด.5) ประปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
05 ก.ย. 2557
189 รายงานผล แบบผด.3 ประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ดาวน์โหลดเอกสาร
267
07 ก.ค. 2557
190 มาตรการเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
363
16 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48