ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 แผ่นพับการชำระภาษีทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
21 ธ.ค. 2555
262 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
21 ธ.ค. 2555
263 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
17 ธ.ค. 2555
264 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
17 ธ.ค. 2555
265 แผนการจัดการความรู้ อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
07 ธ.ค. 2555
266 งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ 30 กันยายน 2555 ของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
07 พ.ย. 2555
267 การพัฒนาความรู้ในหน่วยงาน ตาม พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
07 พ.ย. 2555
268 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2555 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
07 พ.ย. 2555
269 งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
406
07 พ.ย. 2555
270 งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
393
07 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48