ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
205
02 ก.พ. 2564
22 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน เรื่องห้ามชำระค่าไฟฟ้าให่กับพนักงาน ผู้รับจ้างจดหน่วยไฟฟ้า และผู้รับจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
231
12 ม.ค. 2564
23 ประกาศปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจเพื่อลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
11 ม.ค. 2564
24 ประกาศการวางแผนผังปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
11 ม.ค. 2564
25 ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
30 พ.ย. 2563
26 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
02 พ.ย. 2563
27 ผลการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
26 ต.ค. 2563
28 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
16 ต.ค. 2563
29 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
07 ต.ค. 2563
30 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
05 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48