ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
20 พ.ย. 2553
352 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี ๒๕๕๓ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
544
12 พ.ย. 2553
353 การพัฒนาความรู้ภายในส่วนราชการของ อบต.กายูบอเกาะ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
09 พ.ย. 2553
354 ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
541
09 พ.ย. 2553
355 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
558
09 พ.ย. 2553
356 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
643
03 พ.ย. 2553
357 งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
03 พ.ย. 2553
358 งบทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
505
03 พ.ย. 2553
359 งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
03 พ.ย. 2553
360 ประกาศผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
27 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48