ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
519
21 ต.ค. 2553
362 ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภา อบต.กายูบอเกาะ ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
05 ต.ค. 2553
363 แผนจัดหาพัสดุ(ผด.1,ผด.2)ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
01 ต.ค. 2553
364 รายงานการประชุมสภาอบต. กายูบอเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1และ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
593
10 ส.ค. 2553
365 ขอเชิญร่วมฟังประชุมสภาอบต. กายูบอเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
584
02 ส.ค. 2553
366 ขอเชิญร่วมฟังประชุมสภาอบต. กายูบอเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
579
28 ก.ค. 2553
367 แจ้งประชาสัมพันธ์การอนุมัติให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันท้องถิ่นไทย" ดาวน์โหลดเอกสาร
576
21 ก.ค. 2553
368 ประชาสัมพันธ์ "บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ......." ดาวน์โหลดเอกสาร
650
12 ก.ค. 2553
369 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2554 - 2556
582
21 มิ.ย. 2553
370 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2553 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
15 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48