ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
05 ต.ค. 2563
32 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
02 ต.ค. 2563
33 ประกาศการใช้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพักเที่ยง) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 ต.ค. 2563
34 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
30 ก.ย. 2563
35 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
30 ก.ย. 2563
36 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
30 ก.ย. 2563
37 ประชาสัมพันธ์การรับโอน ตำแหน่งสายงาน ผู้บริหาร
250
01 ก.ย. 2563
38 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
25 ส.ค. 2563
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
222
24 ส.ค. 2563
40 ประกาศ อบต. เรื่องรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
18 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48