ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แจ้งรายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 3/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
04 ก.ค. 2556
2 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็ก 0-5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
325
18 มิ.ย. 2556
3 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
03 มิ.ย. 2556
4 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพตำบลนมแม่ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
28 มี.ค. 2556
5 แจ้งรายงานการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพฯครั้งที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
24 มี.ค. 2556
6 แผนงาน / โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
19 ธ.ค. 2555
7 แจ้งรายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
21 ก.ย. 2555
8 แจ้งกำหนดการจัดทำเวทีประชาคมตำบลกายูบอเกาะ ในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
04 ก.ย. 2555
9 แผนงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสุขภาพ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
12 พ.ย. 2554
10 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
20 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2