ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ผลการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโรงเรียนบ้านพอแม็ง บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557(เงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
287
25 ก.พ. 2557
312 ผลการจัดจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมูที่ 2 – 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557(เงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
287
25 ก.พ. 2557
313 ผลการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 98 รายการ ปีงบประมาณ 2557 (เงินอุดหนุน) ดาวน์โหลดเอกสาร
282
19 ก.พ. 2557
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
313
12 ก.พ. 2557
315 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
325
22 ม.ค. 2557
316 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำชุมชนตอบือแก บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำ ดาวน์โหลดเอกสาร
335
13 ม.ค. 2557
317 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
368
06 ม.ค. 2557
318 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
12 ธ.ค. 2556
319 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
382
03 ธ.ค. 2556
320 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
301
06 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43