ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สายภายในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านพอแม็ง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
438
10 มี.ค. 2557
92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สายภายในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านพอแม็ง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
447
10 มี.ค. 2557
93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สายภายในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านพอแม็ง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
413
10 มี.ค. 2557
94 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมูที่ 2 - 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
451
13 ก.พ. 2557
95 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายน้ำตกบือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
438
13 ก.พ. 2557
96 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังบดอัดแน่น สายภายในชุมชนตะโล๊ะปาว บ้านพอแม็ง (ชุมชนตะโล๊ะปาว) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
442
13 ก.พ. 2557
97 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายโรงเรียนบ้านพอแม็ง บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
433
13 ก.พ. 2557
98 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาตอ-โรงเรียนบ้านพอแม็ง (ชุมชนสาตอ) บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
437
07 พ.ค. 2556
99 ราคากลางโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตากอง) หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
458
20 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10