ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ราคากลางสาธารณูปโภค โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คสล. สายสาตอ-ฮูหยงบาโร๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
15 พ.ค. 2563
12 ราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายตะโล๊ะดือเล – บือยอง หมู่ที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือเล) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
338
07 ม.ค. 2563
13 ราคากลงโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คสล. ซอยบาโร๊ะเปาะโมง หมู่ที่ 2 บ้านตอแล(ชุมชนบาโร๊ะเปาะโมง) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
330
18 ธ.ค. 2562
14 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คสล. สายพอแม็ง - สาตอ หมู่ที่ 4 บ้านพอแม็ง (ชุมชนพอแม็ง) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
322
18 ธ.ค. 2562
15 ราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายปูโป๊ะ ถึง สวนปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
392
01 พ.ย. 2562
16 ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องละหมาดและห้องน้ำห้องส้วม บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะหมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
341
16 ก.ย. 2562
17 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ถนนคสล. สายพงมือซู – ฮูหยงบาโร๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
338
22 ส.ค. 2562
18 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกายูบอเกาะ – พงมือซู หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
327
11 มิ.ย. 2562
19 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ถนน คสล.สายทางเข้าน้ำตกบือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
335
11 มิ.ย. 2562
20 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คศล.สายภายในชุมชนสาตอ หมู่ที่ 4 บ้านพอแม็ง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
318
14 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10