ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องละหมาดและห้องน้ำห้องส้วม บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะหมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
2 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 อนุมัติให้ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างห้องละหมาดและห้องน้ำห้องส้วม บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะหมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕62    ในวงเงิน 350,000.-บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 340 คน