ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางสาธารณูปโภค โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คสล. สายสาตอ-ฮูหยงบาโร๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
  รายละเอียด :

  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. สายสาตอ-ฮูหยงบาโร๊ะ หมู่ที่ 4   ตั้งจ่ายเป็นเงิน 1,400,000 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คสล. สายสาตอ-ฮูหยงบาโร๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 1,394,000 บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)นั้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 265 คน