ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ บ้านตะโล๊ะดือเล หมู่ที่ ๓
  รายละเอียด :

 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำตะโล๊ะดือเล  หมู่ที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือเล) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา   ตั้งจ่ายเป็นเงิน 1,500,000 บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 385 คน