ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนสายตะโล๊ะดือเล ถึง บือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล.ถนนสายตะโล๊ะดือเล ถึง บือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น ๔๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 378 คน