คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : คูมือสำหรับประชาชน ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 คู่มือเล่มนี้จัดทำเพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบล       กายูบอเกาะ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภท โดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 20 และมาตรา 29

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 336 คน