กฎ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน ระเบียบ
เรื่อง : ระเบียบว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ
  รายละเอียด :

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ซึ่งต้องปฏิบัติงานในภาวะไม่ปกติ สมควรให้มีระเบียบว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากกรณีปกติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ () แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 571 คน