ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงคูส่งน้ำ คสล. ชุมชนตอบือแก ณ บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงคูส่งน้ำ คสล. ชุมชนตอบือแก ณ บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่  5   ตำบลกายูบอเกาะ    อำเภอรามัน    จังหวัดยะลา ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล.กว้าง 5.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ก่อสร้างคูส่งน้ำ  คสล. รูปตัว U กว้าง 5.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาวรวม 10  เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 379 คน