ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมถังเก็บน้ำ, ระบบกรองน้ำ และขุดเจาะบ่อบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
340
16 ก.ย. 2559
42 ราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนพอแม็ง หมู่ที่ 4 บ้านพอแม็ง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
306
08 ก.ย. 2559
43 ราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (บริเวณหลังโรงเรียนบ้านบือยอง) ชุมชนบือยอง หมูที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
08 ก.ย. 2559
44 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดท่อระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสายชุมชนพงกูแม หมู่ที่ 2 บ้านตอแล ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
323
08 ก.ย. 2559
45 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณเชื่อมต่อถนนสายน้ำตกบือยอง หมู่ที่ 3 บ้านบือยอง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
304
08 ก.ย. 2559
46 ราคาโครงการรื้อถอนคูส่งน้ำเดิมและก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู (สนามกีฬาอเนกประสงค์ตอบือแก-ฮูหยงบาโร๊ะ) ณ บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ 5 ชุมชนตอบือแก ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
290
05 ก.ย. 2559
47 ราคาโครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล (สนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 4) บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
372
05 ก.ย. 2559
48 ราคาโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ เพื่อเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
301
18 ส.ค. 2559
49 โครงการซ่อมแซม/ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ณ บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนบาลาสมิแล) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
294
09 ส.ค. 2559
50 ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ณ หมูที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือเล) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
295
09 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10