ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำไตรมาศ ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
03 เม.ย. 2562
92 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ดาวน์โหลดเอกสาร
285
14 ก.พ. 2562
93 รายงานการประชุม คณะทำงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ และคณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
259
11 ม.ค. 2562
94 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
28 ธ.ค. 2561
95 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
12 ธ.ค. 2561
96 ประชาสัมพันธ์มาตรการลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
323
11 ธ.ค. 2561
97 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
247
30 พ.ย. 2561
98 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
246
12 พ.ย. 2561
99 ประกาศการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพักกลางวัน) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
31 ต.ค. 2561
100 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
25 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48