ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี ๒๕๖๑
233
10 ส.ค. 2561
112 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาลาสมีแล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
279
02 ส.ค. 2561
113 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว(เพิ่มเติม) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
01 ส.ค. 2561
114 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติมแผนฯฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
16 ก.ค. 2561
115 ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
313
06 ก.ค. 2561
116 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
30 มิ.ย. 2561
117 รายงานแบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
22 พ.ค. 2561
118 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 120 วัน (ชนิดกล่อง) สำหรับโรงเรียนบ้านบือยอง ,โรงเรียนบ้านพอแม็ง ภาคเรียน 1/ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
21 พ.ค. 2561
119 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
260
02 พ.ค. 2561
120 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนตุลาคม ถึงมีนาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
10 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48