ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
07 ต.ค. 2563
32 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
05 ต.ค. 2563
33 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
05 ต.ค. 2563
34 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
02 ต.ค. 2563
35 ประกาศการใช้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพักเที่ยง) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 ต.ค. 2563
36 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
30 ก.ย. 2563
37 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
30 ก.ย. 2563
38 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
30 ก.ย. 2563
39 ประชาสัมพันธ์การรับโอน ตำแหน่งสายงาน ผู้บริหาร
266
01 ก.ย. 2563
40 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
266
25 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48