ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ในรอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
266
17 มิ.ย. 2562
82 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 ในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
269
25 พ.ค. 2562
83 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
21 พ.ค. 2562
84 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
290
17 พ.ค. 2562
85 ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
13 พ.ค. 2562
86 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
304
03 พ.ค. 2562
87 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
217
03 พ.ค. 2562
88 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนตุลาคม ถึงมีนาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
10 เม.ย. 2562
89 รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
239
10 เม.ย. 2562
90 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48