ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
14 ก.พ. 2563
62 ประกาศการปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจเพื่อลดระยะการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
10 ม.ค. 2563
63 ประกาศการวางแผนผังปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
10 ม.ค. 2563
64 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
06 ม.ค. 2563
65 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
16 ธ.ค. 2562
66 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
23 พ.ย. 2562
67 ประชาสัมพันธ์การประหยัดไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
217
20 พ.ย. 2562
68 โครงการ “ Big Cleaning Day ” 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
13 พ.ย. 2562
69 ขอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
11 พ.ย. 2562
70 ประกาศการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพักกลางวัน) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48