ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประชาสัมพันธ์ โครงการ“ทุนการศึกษา ยะลารักในหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
17 ต.ค. 2554
332 ระเบียบสภา อบต.กายูบอเกาะ ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
06 ต.ค. 2554
333 รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
527
20 ก.ย. 2554
334 พิจารณา(ร่าง)กรอบแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
526
24 ส.ค. 2554
335 ประกาศใช้แผนปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
18 ส.ค. 2554
336 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2554สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
10 ส.ค. 2554
337 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2554สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
04 ส.ค. 2554
338 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2554 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
01 ส.ค. 2554
339 โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” ดาวน์โหลดเอกสาร
557
25 มิ.ย. 2554
340 การพัฒนาความรู้ตาม พรฏ.กิจการบ้านเมืองที่ดี 13/6/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
13 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48