ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
08 ก.ย. 2559
162 ผลการจัดจ้างโครงการรื้อถอนคูส่งน้ำเดิมและก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู(สนามกีฬาอเนกประสงค์ตอบือแก-ฮูหยงบาโร๊ะ)ณ บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ 5 ชุมชนตอบือแก ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
309
08 ก.ย. 2559
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
08 ก.ย. 2559
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 9/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
05 ก.ย. 2559
165 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ เพื่อเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
292
23 ส.ค. 2559
166 ผลการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ณ หมูที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือเล) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
280
19 ส.ค. 2559
167 ผลการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ณ มูที่ 4 บ้านพอแม็ง (ชุมชนปอเนาะ-ตะโล๊ะปาว) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
303
19 ส.ค. 2559
168 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือเล) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
328
19 ส.ค. 2559
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 8/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
18 ส.ค. 2559
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 6/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
16 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45